உறுதியுள்ளவன்
உள்ளத்தில் திடமுள்ளவன்
உலகைத் தனக்கு வேண்டியமுறையில்
அமைத்துக் கொள்கிறான்.

- கதே