கோழைகள் ஓடிப் பயனில்லை.
மரணம் அவர்களை ஓடிப் பிடித்து விடுகிறது.
மரணத்தை எதிர்த்துப் போராடிய வீரர்கள் அதனின்றும் தப்புகின்றனர்.

-வால்டர்