யோசனைகளைக் கூறுங்கள் என்று பிறரைக் கேட்கிறோம்,
ஆனால், நம் கருத்தை அவர்கள் ஆமோதிக்க வேண்டும்
என்று தான் எதிர்பார்க்கிறோம்.

-சார்லஸ் கோல்டன்