வரலாற்று அறிஞர்கள் நடந்ததைச் சொல்வதைக் காட்டிலும்,
நடந்திருக்கலாம் என்று
தாங்கள் நம்புவதையே அதிகமாகச் சொல்கிறார்கள்.

-பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்