ஏழைகளுக்காக இரத்தக் கண்ணீர் சிந்தும் 
இதயங்கொண்டவரை நான் 
மகாத்மா என்று அழைப்பேன்.

-விவேகானந்தர்