அமர்ந்து விடாதீர்கள்,
வெற்றிப் படிகளுக்கு 
இன்னும் சிறிது தூரம் தான் உள்ளது.

-ரூதர்போர்ட்