ஒரு மனிதன் பழங்கதைகளை 
கூறத் தொடங்கிவிட்டால் அவன் 
இந்த உலகத்திலிருந்து செல்ல 
ஆசைப்படுகிறான் என்று பொருள்.

-ரஸ்கின்