எந்தக் காலம் காயை கனியாக்குகிறதோ,
அதே காலம் கனியை அழுகவும் செய்கிறது.

-புத்தர்