ஒரு முள் 
குத்திய அனுபவம்,
காடளவு 
எச்சரிக்கைக்குச் சமம்.

-லோயஸ்