ஒரு முள் குத்திய அனுபவம்,
காடளவு எச்சரிக்கைக்குச் சமம்.

-லோயஸ்