வெற்றி ஒரு விளக்கு.
அது தானாக எரியப் போவதில்லை.
நீதான் அதை ஏற்ற வேண்டும்.

-அர்னோல்ட் கிளாகோ