செவிடனும் கேட்கக்கூடிய,
பார்வையற்றோரும் படிக்கக் கூடிய
மொழிதான் அன்பு.

-மார்க் ட்வைன்