தன்னைத் தானே தாழ்த்திக் கொள்பவனைப் போல
தரணியில் மோசமானவன் எவனுமில்லை.

-டாக்டர் அம்பேத்கார்