குழந்தைகள் என்றால் தூய்மையான மழைநீர் போல்.
இந்த உலகத்து மாசும், அழுக்கும் படாத
தூய்மையான நீர் அது.

-டாக்டர் மு.வ.