எந்த உண்மையிலும் சிறிது பொய் இல்லாமல் இருக்காது.
எந்த பொய்யிலும் சிறிது உண்மை இல்லாமல் போகாது.

-வில்பர்வ்ரைட்