கண்கள் தங்களை நம்புகின்றன,
ஆனால் காதுகளோ பிறரையே நம்புகின்றன.

-ஹங்கேரி பழமொழி