அழுது கொண்டு பிறக்கிறோம்,
குறை கூறிக்கொண்டு வாழ்கிறோம்,
ஏமாற்றத்துடன் சாகிறோம்.

-ஜான் புல்லர்