உங்கள் வாழ்க்கையை மட்டுமல்ல,
உங்கள் மரணத்தைத் தீர்மானிப்பதுகூட நீங்கள்தான்.
கடவுள் அல்ல! விதியை நீங்களே தீர்மானியுங்கள்!

- ஜக்கி வாசுதேவ்