விதி உங்களைச் செலுத்தட்டும் என்று வெட்டியாக இருந்தால்,
எது எதுவோ உங்களை இப்படியும் அப்படியுமாகப்
பந்தாடி விட்டுத்தான் போகும்.

--சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ்