வளமையின் வலக்கை உழைப்பு,
இடக்கை சிக்கனம்.

- பீச்சர்