அபாயம் இல்லாமல் அபாயத்தைத் தொட முடியாது.

-லத்தீன் பழமொழி