குழந்தையாய் பிறந்து வளர்ந்து சிறுவனாகி,
வாலிபனாய் மகிழும் நாம்,
வயது முதிர்ந்து இறப்பதை விரும்புவதில்லை.

-புத்தர்