நல்லதைச் செய்யுங்கள்,
அதைச் செய்வது பற்றி நினைத்துக் கொண்டேயிருக்காதீர்கள்.

-டேபர்