குணம் என்பது ஒரு கண்ணாடி.
தங்களுடைய உண்மையான உருவத்தை
ஒவ்வொருவரும் அதில் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

-கதே