சிறு புண்களையும் ஏழை உறவினர்களையும் ஒருபோதும் அலட்சியம் செய்யாதீர்கள்.

-ஸ்வீடிஷ் பழமொழி