ஒரு குழந்தையைக் கெடுக்க வேண்டுமாயின் உங்கள் கையில் பிரம்பை எடுங்கள்.

-இங்கிலாந்துப் பழமொழி