உலகுக்கு நன்மை செய்வதே நமது நோக்கம்,
நமது பெயர்களைப் பறையறைவதன்று.

-விவேகானந்தர்