சமூகத்தை 
ஒன்றாகக் கட்டிச் சேர்த்து வைத்திருப்பது 
அன்பு எனும் பொற்சங்கிலி.

-கதே