இந்த உலகின் சாதனைகள் அனைத்தும்
தனி மனிதனின் திறமை, தன்னம்பிக்கை மற்றும் முயற்சியினாலேயே சாதித்தவையாகும்.