மகிழ்ச்சி என்பது நம் வீட்டில் விளைவது,
மற்றவர் தோட்டத்தில் அதை தேட வேண்டியதில்லை.

-டக்ளஸ் ஜெரால்ட்