இலட்சிய ஆர்வம் எனும் மதுவையும்,
நம்பிக்கையின்மை என்ற மருந்தையும்
நான் குடித்துப் பழகியவன்.
ஆகவே நான் எப்போதும் சோர்வடைவதில்லை.

-ஜான் ஸ்டீவென்சன்