உண்மையை சொல்வதுதான் என்னுடைய நகைச்சுவை முறை.
உண்மைதான் உலகத்தின் மிகச் சிறந்த நகைச்சுவை.

-பெர்னார்ட்ஷா