சந்தேகத்தையும் பயத்தையும் 
யார் வெற்றி கொள்கிறாரோ
அவர் தோல்வியை ஜெயித்துவிட்டதாகப் பொருள்.
வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கமே
மனிதனின் மகத்தான சக்தியாக விளங்குகிறது.

-ஜேம்ஸ் ஆலன்