மீனுக்குத் தெரியாது
நீரில் கொதிப்போம் என்று.

-கதே