சுமை தூக்க, சலிக்காமல் நடக்க,
வெயில் மழையாயினும் பொருட்படுத்தாமல் இருக்க
கழுதையிடமிருந்து கூட நீ அறிவு பெறுவது குற்றமல்ல.

-டென்னிசன்