உலகை வெல்ல
கப்பல் நிறைய ஆயுதம் வேண்டாம்,
ஒரு கை நிறைய
வலிமை இருந்தாலே போதும்.

-ஜெர்மானிய பழமொழி