வேலையில் ஈடுபட்டு இருப்பவனுக்கு
செய்திகளைக் கேட்டுக் கொள்ள நேரம் இராது.

-செக்கோஸ்லேவியா பழமொழி