மேகங்கள் மழையை உள்ளடக்கி இருப்பது போல்
முதலாளித்துவம் போரை உள்ளடக்கி உள்ளது.

-ஜீன் சாவர்