நண்பர்களைப் பற்றி பெருமையாக நிறையப் பேசுங்கள்;
பிடிக்காதவர்களைப் பற்றி எந்த இடத்திலும் எதுவும் பேசாதீர்கள்.

-காந்தி