உழைப்பு மூன்று தீமைகளை நம்மிடமிருந்து நீக்குகிறது.
தொந்தரவு, தீயொழுக்கம், தரித்திரம்.

-வால்டேர்