உழைப்பு,
இது மட்டும் தான் உங்களை மற்றவர்களிடமிருந்து
பளிச் என்று வேறுபடுத்திக் காட்டும்.

-ஷீல்லர்