ஓய்வை நாடியே மனிதர்கள் கலைத்துப் போய் விடுகிறார்கள்.

-ஹாரன்ஸ் ஸ்டேன்