காரணமின்றி பலரை நாம் வெறுக்கிறோம்;
ஆனால் உண்மையான காரணமின்றி 
எவர்மீதும் நாம் அன்பு கொள்வதில்லை.

-லவேட்டர்