பணக்காரனாக இருப்பதுபோல் நடப்பதாலேயே சிலர் ஏழையாகி விடுகிறார்கள்.

-ஜி எப் சி