சிரமமின்றி இலாவகமாகச் 
செய்து முடிக்க வேண்டுமென்று
எதிர்பார்ப்பதை விட, 
விடா முயற்சியுடன்  உழைத்து 
செய்து முடிக்க
நாம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.

-காந்தி