தவறான வழிதான் எப்பொழுதுமே
பொருத்தமான வழியைப் போன்ற தோற்றம் அளிக்கிறது.

-ஜார்ஜ் மூர்