இன்பம் வேண்டுமா? 
காத்திருக்கும் கடமைகளை 
உடனடியாகச் செய்து முடியுங்கள்.

-அயர்லாந்து பழமொழி