சிறிய குடும்பத்துக்கு வேண்டியவை விரைவிலேயே கிடைக்கும்.

-வேல்ஸ் பழமொழி