முயற்சி செய்யும் வரை
தன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்பது 
ஒருவருக்குத் தெரியாது.

-சைரஸ் பழமொழி