வாழ்நாள் முழுதும் செம்மறியாடாக இருப்பதைவிட
ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் சிங்கமாக இருப்பது நல்லது.

-இங்கர்சால்