ஒருவர், சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் மீது கோபப் படாதீர்கள்.
அவர் விதவிதமாகப் புதிது புதிதாக கதை பேசி மயக்கத் தெரியாதவர்.